REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
"Recolamp CLUB"

1. PREAMBUL. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Campania promoțională "Recolamp CLUB" (denumită în cele ce urmează “Campania”) este o campanie de informare și constientizare adresată partenerilor Asociației Recolamp cu privire la avantajele reciclării selective a deșeurilor și stimularea colectării propriu-zise a respectivelor deșeuri.

Organizatorul Campaniei este Asociația RECOLAMP (denumită în cele ce urmează “Organizatorul”), cu sediul în București, Str. Stolnicului, nr.6-10, sector 1, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 90/12.07.2006, CUI: RO22195531, cont – RO 03CITI 0000000825095039, deschis la Banca CITI BANK, București, reprezentantă de Bela Kovacs, în calitate de Director General.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”), publicat pe portalul https://club.recolamp.ro, unde poate fi consultat la liber. Pentru informarea publică, Organizatorul poate opta să mediatizeze Campania și în mass-media sau on-line.

2. DURATA CAMPANIEI

Campania începe la data de 11 aprilie 2022 și se desfășoară pana la 10 aprilie 2023.

3. MODUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI

Campania se desfășoară și se administrează prin intermediul portalului dedicat https://club.recolamp.ro, prin care se primesc proiectele de la utilizatori, se validează cantitățile efectiv colectate, se cumulează puncte în contul utilizatorilor și se efectuează managementul premiilor.

4. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

Campania se adresează persoanelor juridice partenere, care își desfășoară activitatea în România și care activează în segmentul producerii și distribuției de echipamente de iluminat (surse de lumină = becuri economice, becuri cu LED, tuburi neon, și aparate / corpuri de iluminat), care aderă la prevederile prezentului Regulament și la mecanismul de desfășurare a Campaniei (denumiți în cele ce urmează „Participanții”).

Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare la Campanie ce încălcă prezentul Regulament și de a refuza acordarea premiilor în cazul constatării unor asemenea situații. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului în cauză din Campanie, Organizatorul rezervându-și dreptul de a decide modalitatea prin care va informa respectivul participant cu privire la această decizie, inclusiv prin e-mail.

5. PARTICIPAREA LA CAMPANIE. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru participarea la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

6. PREMIILE CAMPANIEI. ACORDAREA PREMIILOR

Cu excepția nivelului NOU VENIT la care participanții primesc 3 premii la momentul înscrierii și completării datelor de contact, pentru celelalte niveluri, în funcţie de cantitatea de deșeuri colectată și predată, participanții vor putea alege dintre mai multe premii corespunzătoare nivelului de colectare atins:

Nivelul NOU VENIT

Valoare aproximativă premii (TVA inclus) 18 Euro
3 premii incluse Tricou Recolamp
Bec Antistres
Penar Recolamp

Nivelul NOROCOS...

Valoare aproximativă premii (TVA inclus) 50 Euro
Premiu la alegere dintre: Căști wireless Qeno
Boxe Logitech
Smartwatch Go4Fit

Nivelul PE BUNE?

Valoare aproximativă premii (TVA inclus) 100 Euro
Premiu la alegere dintre: Boxă Google Nest
Dronă Quadcopter TwoDots
Aparat portabil de cafea Nanopresso

Nivelul INCREDIBIL!

Valoare aproximativă premii (TVA inclus) 450 Euro
Premiu la alegere dintre: Televizor Samsung Smart
Soundbar Samsung

Premiile se vor acorda în limita maximă a sumei de 40.000 EUR + TVA.

Premiul de la categoria NOU VENIT se va cumula cu oricare dintre celelalte categorii de premii.

Dacă perioada promoţională nu s-a încheiat, dar suma alocată premiilor a fost atinsă, promoţia se consideră încheiată. Organizatorul poate prelungi/suplimenta promoţia printr-un “act adițional” la prezentul regulament.

În cazul în care, după finalizarea promoţiei, rămân premii neacordate, Organizatorul are dreptul de a nu le mai atribui.

Câștigătorii nu pot primi echivalentul în bani al premiului câştigat. Câştigătorii nu vor putea să solicite schimbarea premiului în niciun fel. Garanţia produselor oferite ca premiu se supune condiţiilor impuse de producător/distribuitor.

Premiile prezentate sunt cu titlu de exemplu; este posibil ca marca premiului sau unele caracteristici tehnice să se schimbe pe durata Campaniei, în funcţie de stocul furnizorului existent la un moment dat. În cazul în care un anumit premiu nu mai este în stocul furnizorilor, Organizatorul poate modifica premiul cu unul similar sau mai performant decât cel prevăzut inițial.

Validarea câștigătorilor se va realiza de către Recolamp în momentul în care comanda de ridicare de deșeuri de la locația aferentă proiectului înregistrat va fi postată in sistemul logistic Recolamp.

Premiile vor fi livrate de către un reprezentant desemnat de către Organizator la adresa de corespondență desemnată de către participant în formularul de înscriere, într-un interval de cel mult 30 zile lucrătoare din momentul în care câștigătorul a fost validat. Câștigătorii pot fi contactați în prealabil, pentru stabilirea datei și validarea adresei de livrare.

7. ASPECTE FINANCIARE

Eventualele sarcini fiscale cu privire la impozitul datorat de câștigătorii Campaniei revin Organizatorului, în conformitate cu legislația în vigoare. Concret, pentru premiile în valoare mai mare de 600 RON (TVA inclus), respectiv premiile aferente nivelului INCREDIBIL! Organizatorul va plăti impozitul datorat către administrația fiscală de care aparține domiciliul câștigătorului, pentru aceasta necesitând codul numeric personal (CNP) al acestuia.

8. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la prezenta Campanie și furnizarea datelor cu caracter personal, Participanții își exprimă acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Organizator.

Participanții declară ca au fost informați de către Organizator că aceste date vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.

Datele personale ale Participanților sunt prelucrate de Organizator doar în scopul acordării premiilor, în conformitate cu Legea nr. 677/2001. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei justificat (spre exemplu: instanțelor de judecată, autorităților publice).

Modul de utilizare al datelor personale colectate în Campanie este prezent în documentul Politica GDPR.

Va puteți exercita dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) si dreptul de opoziție (art. 15), în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă la sediul Organizatorului din București sau prin mail, la adresa gdpr@recolamp.ro.

9. LIMITAREA RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI

Organizatorul este îndreptățit sa ia toate măsurile necesare pentru buna desfășurare a Campaniei. În acest sens, va putea duce la îndeplinire orice activitate sau act împotriva oricăror situații sau persoane care ar atenta, în orice fel, direct sau indirect, la buna desfășurare a Campaniei și/sau la numele, imaginea, notorietatea Campaniei sau Organizatorului acesteia. Organizatorul nu își asumă răspunderea și în consecință nu va putea fi ținut răspunzător pentru orice fel de acțiune sau inacțiune a sa în cadrul Campaniei, daca acestea nu îi sunt culpabile.

10. MODIFICAREA, ÎNCETAREA CAMPANIEI. FORȚA MAJORĂ

Campania poate fi modificată, suspendată sau poate înceta înainte de termenul său final din cauza producerii unor evenimente de forță majoră, așa cum este definită de legislația în vigoare sau în cazul în care Organizatorul consideră că nu mai poate desfășura Campania în bune condiții, în tot sau în parte.

Campania va înceta în mod oficial oricând în perioada definită la Secțiunea 2, dacă se epuizează stocul de premii aferent.

Oricare din cazurile de mai sus va fi anunțat Participanților prin portalul menționat la Secțiunea 3 a prezentului Regulament.

Apariția oricăruia din cazurile de mai sus nu va atrage răspunderea Organizatorului.

12. DIFERENDE. LITIGII

Eventualele diferende apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect al Regulamentului și Campaniei vor fi soluționate în mod amiabil. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus spre soluționare instanțelor judecătorești competente potrivit dispozițiilor Codului de Procedură Civilă.

  0800.888.666
  club@recolamp.ro
  Str. Stolnicului 6-10, Et. 3, București, 011394
  
Copyright © Asociația Recolamp, 2022